บทความ
fun88asia  

เดิมพัน fun88 ประกาศรายชื่อแล้วผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน จากฝ่ายกีฬา ที่สังกัดสมาคมฯ

บิ๊กต่าย มนตรี หาญใจ…นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ เชิญ ประธานฝ่ายกีฬา (ทุกฝ่าย) ส่งกรรมการฝ่ายฯ เข้าร่วมการการอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถภาพ เพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา” ให้กับนักกีฬา และผู้ฝึกสอนโครงการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (NTC) ส่วนภูมิภาค และผู้เกี่ยงข้องด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยจัดการการอบรมระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

หลังจากสิ้นสุดการรับสมัคร ผู้ฝึกสอน นักกีฬา บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา มีฝ่ายกีฬาที่สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ขำนวน 50 คน ที่แจ้งความจำนงค์ที่จะมาร่วมในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ หอพัก 700 ปี เชียงใหม่

สำหรับรายชื่อผู้ที่จะมาร่วม ทั้งหมด 50 คน จากฝ่ายกีฬา มีผู้ฝึกสอน นักกีฬา ที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย1.น.ส.ดลภัทร ตันตินาคม นักกีฬา 2.นายฐากร อนนท์ หัวหน้างานกีฬา 3.นายพรชัย ปัญญานวล ผู้ฝึกสอนฟุตซอล 4.ดต.ประเวศ สัตตาคุณ ผู้ฝึกสอน เทควันโด 5.นายศิตวิทย์ ชูกิจคุณ ผู้ควบคุมกีฬา Skateboard 6.นายภัทรคณุ เพียรชนะ ผู้ควบคุมกีฬา Skateboard 7.น.ส.อารนัสชา มุกดาสวัสดิ์ นักกีฬาเอ็กซ์ตรีม 8.นายอัลฝนดี มุกดาสวัสดิ์ ผู้ฝึกสอนกีฬาเอ็กซ์ตรีม 9.นายยศธณัญ หล้าหนัก ผู้ฝึกสอนฟุตบอล 10.นายนพดล เครือแก้ว ครูชํานาญการ 11.นายวงศธร เจภูติ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนตะกร้อชายหาด 12.นายจิราวัฒน์ สุพรรณรัตน์ ผู้ฝึกสอนยูยิตสู 13.นายทายาท เอี่ยมโอภาส ผู้ฝึกสอน 14.นายธนัช เอี่ยมโอภาส นักกีฬา 15.นายนรงค์กร นุ่มขันธวงศ นักกีฬา 16.นายเฉลิมเกียรติ ตระกูลมูล ผู้ฝึกสอนแฮนด์บอล 17.น.ส.อัญชลี ทองใจ ครู 18.นายทศพล ปุกมณี ผู้ฝึกสอนฟุตซอล 19.นายสิทธินนท์ ถิ่นจอม ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ 20.นายสุรพล ปัญญาสงบ ครู 21.นายสุรชัย มาเยอะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอล 22.นายศุภฤกษ เสือโต นักกีฬา 23.นายชัชวาล ปัญญาสิทธิ์ ผู้ฝึกสอนกีฬาเชียร 24.นายสมเจตน์ คําแดง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนฟุตซอล 25.นายประเทือง โควานน ผู้ฝึกสอน 26.นายประพันธุ์ ฑัณวีระ ผู้ฝึกสอนยกน้ำหนัก 27.นายสุธิพร วัฒนากสิกรรม ผู้ฝึกสอนยกน้ำหนัก 28.ร.อ.หญิง พิมศิริ ศิริแก้ว ผู้ฝึกสอนยกน้ําหนัก 29.น.ส.สิริวิมล ประมงคล นักกีฬายกนำ้หนัก 30.น.ส.บุญญภัทร บุญช่วย นักกีฬายกน้ำหนัก 31.น.ส.ศศปิระภา เรืองชัย นักกีฬายกน้ําหนัก 32.น.ส.พุทธรักษ์ ไวพจน์ นักกีฬายกน้ําหนัก 33.นายจักริน มีเถือน นักกีฬายกน้ําหนัก 34.นายณัฐชนน เชิดฉาย นักกีฬายกน้ําหนัก 35.นายก้องหล้า พรมดวงศรี นักกีฬายกน้ําหนัก 36.นายวรพรต นาสุริวงศ์ นักกีฬายกน้ําหนัก 37.นายวุฒิพงษ์ ชมขุนทด นfun88 app iosักกีฬายกน้ําหนัก 38.นายพันธวัช กันทะสอน ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ S.H. 39.นายประสาท คันธารักษ์ ผู้ฝึกสอนวู้ดบอล 40.น.ส.ชนญกรณ์ ชัชทนันท์ ผู้ฝึกสอนวู้ดบอล 41.นายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้ฝึกสอนวู้ดบอล 42.นายวีระพันธ์ ไตวัลย์ ผู้ฝึกสอนวู้ดบอล 43.นายวรเชษฐ์ จันทิมา ผู้ฝึกสอนวู้ดบอล 44.นางชญาณนินท์ โรจนรุงวรจิต ผู้ฝึกสอนวู้ดบอล 45.น.ส.ดาธชา เกษมส่งสุข ผู้ฝึกสอนวู้ดบอล 46.นายชาญ อริวรรณา ผู้ฝึกสอนวู้ดบอล 47.ว่าที่ร้อยเอกรุ่ง จันเดียว ผู้ฝึกสอน 48.นายพีระยุทธ วงศสุข ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ S.H. 49.นายภูมิ ดอกไม้ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด 50.นายรุหาญ มณีวัฒนา กรรมการฝ่ายกีฬาจักรยาน

Fun88 เข้า ระบบ ได้ทันใจ ปลอดภัยชัวร์

หรือถ้าหากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชีสมาชิกของคุณนอกเหนือจากการแก้ไขยูเซอร์เนมและ/หรือรหัสผ่าน

เจ้าหน้าที่ของเราก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาคุณอย่างเต็มที่ ทักหาเราได้เลยตลอด 24/7 เราพร้อมช่วยคุณ!

Array ( )